Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 trường Đại học Thương Mại

          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                                     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

 

TT Tên trường
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành  

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu  

Ghi chú

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TMA     4.000  
Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (04) 38 348 406; (04) 37.643 219

Fax: (04) 37 643 228

Website: www.vcu.edu.vn

 

         
I. Các ngành đào tạo đại học:          

 

1 Kinh tế (Kinh tế thương mại)  

D310101

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

300

 

 

– Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

 

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

 

2 Kế toán  (Kế toán doanh nghiệp)  

D340301

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

320

3 Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực thương mại)  

D340404

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

280

4 Thương mại điện tử  

D340199

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

200

5 Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)  

D340405

Toán, Vật lý, Tiếng Anh  

200

6 Quản trị kinh doanh, gồm 03 chuyên ngành:  

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
    (1). Quản trị doanh nghiệp thương  mại  

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 250
    (2). Quản trị kinh doanh tổng hợp  

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

280

    (3). Tiếng Pháp thương mại  

 

 

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp  

 

 

120

 

 

 

Liên kết đào tạo quốc tế trình độ đại hoc;

Trường có các chương trình liên kết quốc tế đào tạo trình độ đại học với các trường đại học của Cộng hòa Pháp, Trung Quốc…

Thộng tin chi tiết xem tại Website của trường hoặc Website của khoa Đào tạo quốc tế của trường tại địa chỉ: http://dtqt.vcu.edu. vn

 

7 Quản trị khách sạn  

D340107

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

210

8 Quản trị dịch vụ  du lịch và lữ hành  

D340103

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

210

9 Marketing, gồm 02 chuyên ngành:  

D340115

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
    (1).  Marketing thương mại  

D340115

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

280

    (2).  Quản trị thương hiệu  

D340115

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

200

10 Luật kinh tế (Luật thương mại)  

D380107

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

200

11 Tài chính – Ngân hàng (TCNH thương mại)  

D340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

300

12 Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)  

D340120

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  

300

13 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)  

 

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)  

 

250

II. Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học
Các lớp chất lượng cao gồm các ngành:
1 Tài chính – Ngân hàng (TCNH thương mại)  D340201 50
2 Kế toán  (Kế toán doanh nghiệp)  D340301 50

 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG