Đáp án đề thi Đại học môn Lý khối A, A1 năm 2013

Đáp án chính thức đề thi Đại Học môn Lý khối A, A1 năm 2013

Mã đề 426
1B – 2A – 3B – 4B – 5D – 6A – 7A – 8C – 9B – 10D – 11C – 12C – 13B – 14D – 15B – 16D – 17C – 18A – 19B – 20C – 21D – 22C – 23C – 24C – 25D – 26C – 27C – 28D – 29A – 30D – 31A – 32B – 33C – 34D – 35A – 36C – 37B – 38B – 39D – 40D – 41A – 42C – 43A – 44B – 45C – 46B – 47A – 48C – 49C – 50A – 51B – 52B – 53D – 54D – 55B – 56D – 57B – 58A – 59C – 60A

Mã đề 528
1C – 2C – 3A – 4D – 5C – 6D – 7A – 8D – 9C – 10B – 11D – 12B – 13B – 14A – 15B – 16A – 17C – 18D – 19D – 20D – 21B – 22B – 23A – 24A – 25C – 26C – 27B – 28C – 29 – 30A – 31D – 32D – 33C – 34C – 35A – 36C – 37A – 38D – 39B – 40B – 41C – 42A – 43B – 44A – 45C – 46A – 47C – 48B – 49D – 50B – 51C – 52C – 53A – 54A – 55A – 56B – 57A – 58A – 59D – 60D

Mã đề 318
1D – 2D – 3A – 4C – 5D – 6A – 7D – 8D – 9B – 10C – 11A – 12C – 13C – 14D – 15A – 16C – 17C – 18A – 19A – 20D – 21B – 22A – 23D – 24C – 25D – 26C – 27D – 28D – 29C – 30C – 31D – 32D – 33B – 34A – 35C – 36B – 37A – 38C – 39B – 40B – 41C – 42A – 43 C – 44A – 45B – 46C – 47B – 48C – 49B – 50D – 51B – 52D – 53D – 54B – 55C – 56A – 57B – 58A – 59D – 60D.

Mã đề 681
1B – 2B – 3C – 4D – 5D – 6D – 7B – 8A – 9A – 10C – 11C – 12A – 13B – 14C – 15C – 16C – 17A – 18B – 19B – 20C – 21B – 22A – 23D – 24D – 25B – 26D – 27C – 28A – 29A – 30B – 31D – 32B – 33C – 34D – 35D – 36A – 37A – 38A – 39A – 40D – 41A – 42C – 43A – 44D – 45B – 46C – 47D – 48A – 49D – 50B – 51C – 52D – 53D – 54C – 55B – 56D – 47C – 48C – 59B – 60D

Mã đề 589
1D – 2C – 3D – 4A – 5D – 6A – 7D – 8C – 9B – 10A – 11C – 12D – 13B – 14D – 15A – 16C – 17C – 18A – 19B – 20D – 21B – 22C – 23B – 24D – 25A – 26B – 27C – 28C – 29B – 30B – 31D – 32C – 33B – 34A – 35D – 36C – 37D – 38D – 39D – 40A – 41B – 42C – 43D – 44B – 45A – 46D – 47A – 48B – 49A – 50B – 51A – 52B – 53C – 54C – 55D – 56B – 57A – 58B – 59A – 60D

Mã đề 794
1A – 2A – 3C – 4A – 5D – 6C – 7C – 8A – 9C – 10A – 11A – 12B – 13B – 14B – 15B – 16B – 17D – 18B – 19D – 20B – 21B – 22D – 23C – 24A – 25C – 26C – 27A – 28A – 29D – 30C – 31C – 32C – 33C – 34D – 35D – 36D – 37A – 38C – 39D – 40D – 41D – 42A – 43C – 44B – 45C – 46D – 47B – 48D – 49D – 50A – 51D – 52B – 53C – 54C – 55B – 56A – 57D – 58B – 59A – 60A