Đáp án đề thi Đại học môn Lý khối A, A1 năm 2013

Đáp án chính thức đề thi Đại Học môn Lý khối A, A1 năm 2013

Mã đề 426
1B – 2A – 3B – 4B – 5D – 6A – 7A – 8C – 9B – 10D – 11C – 12C – 13B – 14D – 15B – 16D – 17C – 18A – 19B – 20C – 21D – 22C – 23C – 24C – 25D – 26C – 27C – 28D – 29A – 30D – 31A – 32B – 33C – 34D – 35A – 36C – 37B – 38B – 39D – 40D – 41A – 42C – 43A – 44B – 45C – 46B – 47A – 48C – 49C – 50A – 51B – 52B – 53D – 54D – 55B – 56D – 57B – 58A – 59C – 60A

Mã đề 528
1C – 2C – 3A – 4D – 5C – 6D – 7A – 8D – 9C – 10B – 11D – 12B – 13B – 14A – 15B – 16A – 17C – 18D – 19D – 20D – 21B – 22B – 23A – 24A – 25C – 26C – 27B – 28C – 29 – 30A – 31D – 32D – 33C – 34C – 35A – 36C – 37A – 38D – 39B – 40B – 41C – 42A – 43B – 44A – 45C – 46A – 47C – 48B – 49D – 50B – 51C – 52C – 53A – 54A – 55A – 56B – 57A – 58A – 59D – 60D

Mã đề 318
1D – 2D – 3A – 4C – 5D – 6A – 7D – 8D – 9B – 10C – 11A – 12C – 13C – 14D – 15A – 16C – 17C – 18A – 19A – 20D – 21B – 22A – 23D – 24C – 25D – 26C – 27D – 28D – 29C – 30C – 31D – 32D – 33B – 34A – 35C – 36B – 37A – 38C – 39B – 40B – 41C – 42A – 43 C – 44A – 45B – 46C – 47B – 48C – 49B – 50D – 51B – 52D – 53D – 54B – 55C – 56A – 57B – 58A – 59D – 60D.

Mã đề 681
1B – 2B – 3C – 4D – 5D – 6D – 7B – 8A – 9A – 10C – 11C – 12A – 13B – 14C – 15C – 16C – 17A – 18B – 19B – 20C – 21B – 22A – 23D – 24D – 25B – 26D – 27C – 28A – 29A – 30B – 31D – 32B – 33C – 34D – 35D – 36A – 37A – 38A – 39A – 40D – 41A – 42C – 43A – 44D – 45B – 46C – 47D – 48A – 49D – 50B – 51C – 52D – 53D – 54C – 55B – 56D – 47C – 48C – 59B – 60D

Mã đề 589
1D – 2C – 3D – 4A – 5D – 6A – 7D – 8C – 9B – 10A – 11C – 12D – 13B – 14D – 15A – 16C – 17C – 18A – 19B – 20D – 21B – 22C – 23B – 24D – 25A – 26B – 27C – 28C – 29B – 30B – 31D – 32C – 33B – 34A – 35D – 36C – 37D – 38D – 39D – 40A – 41B – 42C – 43D – 44B – 45A – 46D – 47A – 48B – 49A – 50B – 51A – 52B – 53C – 54C – 55D – 56B – 57A – 58B – 59A – 60D

Mã đề 794
1A – 2A – 3C – 4A – 5D – 6C – 7C – 8A – 9C – 10A – 11A – 12B – 13B – 14B – 15B – 16B – 17D – 18B – 19D – 20B – 21B – 22D – 23C – 24A – 25C – 26C – 27A – 28A – 29D – 30C – 31C – 32C – 33C – 34D – 35D – 36D – 37A – 38C – 39D – 40D – 41D – 42A – 43C – 44B – 45C – 46D – 47B – 48D – 49D – 50A – 51D – 52B – 53C – 54C – 55B – 56A – 57D – 58B – 59A – 60A

 

Bình luận

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến, chia sẻ về bài viết ngày.